Beleid

Gezocht: Nieuwe bestuurders voor CC Belgica 

Vanaf april 2019 wordt CC Belgica bestuurd door een nieuwe raad van bestuur. Die raad komt tweemaandelijks samen en werkt o.a. mee aan het meerjarig beleidsplan, het opstellen van de huurtarieven- en reglementering, de programmasamenstelling,…
Deze raad adviseert ook het stadsbestuur over alle aangelegenheden die met het cultuurcentrum te maken hebben. De komende jaren ligt er heel wat werk op de plank op vlak van infrastructuur,  vernieuwing van de werking, doelgroepkeuzes, regionale positionering,…
Samen met het personeelsteam van een 17-tal mensen in CC Belgica kan je als bestuurder meebouwen aan een zinvol cultuuraanbod in de stad.

Wij zoeken enthousiaste bestuurders met een hart voor CC Belgica, een mening over de werking en met culturele affiniteit in het algemeen. Je bent fervent bezoeker of deskundig gebruiker met een mening … stel je dan zeker kandidaat! Breng je expertise mee op het domein van onderwijs, wetgeving, duurzaamheid, (binnenhuis-)architectuur, strategisch denken, doelgroepenbeleid, communicatie, (professioneel) kunstenaarschap,… of ben je deskundig door ervaring dan ben jij diegene die we zoeken.

De huidige leden van de Algemene Vergadering maken op 19 maart een keuze uit de ingediende kandidaturen.

De vernieuwde raad bestaat uit een 18-tal leden samengesteld als volgt:
- iets meer dan de helft is afgevaardigd vanuit de fracties in de gemeenteraad
- Er is telkens 1 afgevaardigde vanuit jeugd- en culturele raad
- 6 deskundige gebruikers of deskundigen worden aangeduid via deze open oproep

Op 26 februari om 20U wordt een infomoment voorzien voor wie interesse heeft om zich kandidaat te stellen. Je kan dan in het CC terecht met je vragen bij de directeur en enkele bestuurders polsen over het er aan toegaat in deze raad van bestuur. Schrijf je hiervoor in via info@ccbelgica.be.

Heb je vragen of aarzel je om je kandidatuur te stellen, neem dan contact met: Bart Van den Broucke, tel: 052 20 26 26, bart.vandenbroucke@dendermonde.be.

Wij verwachten je kandidatuurstelling uiterlijk op 1 maart 2019,
dit gebeurt via dit invulformulier.

  

 

 

 

 

 

 

 

Beleid

Cultuurcentrum Belgica werd geopend op 14 september 1996 en is sinds 1 januari 1997 door de Vlaamse Gemeenschap erkend als cultuurcentrum.
De programmering van Cultuurcentrum Belgica wordt financieel ondersteund door de stad Dendermonde, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Oost-Vlaanderen.

Missie
Cultuurcentrum Belgica is een stedelijke dienst die enerzijds een cultuuraanbod voor de Dendermondse regio presenteert, anderzijds op lokaal vlak cultuurparticipatie en gemeenschapvorming stimuleert. Het cultuurcentrum houdt hierbij rekening met de culturele en sociale diversiteit binnen de samenleving, zowel voor het cultuuraanbod, de publiekswerving en de publiekswerking als voor de bestuursorganen.


Infrastructuur en personeel van CC Belgica fungeren onder het stadsbestuur, maar de programmeringsopdracht werd uitbesteed aan de v.z.w. Cultuurcentrum Belgica. De raad van beheer van deze v.z.w. is conform de wetgeving paritair samengesteld uit afgevaardigden van de inrichtende overheid (het Stadsbestuur), vertegenwoordigers van de erkende culturele adviesraden en individuele deskundigen. De v.z.w. werkt onder het voorzitterschap van Geert Van der Speeten.
De gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 1996 garandeert dat de raad van beheer op zijn minst:

binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de programmering en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het cultureel centrum;
gehoord wordt bij de aanwervingsprocedure van de cultuurfunctionarissen,
over inspraakrecht beschikt over alle overige aspecten van het beheer van het cultureel centrum, inzonderheid bij verbouwingswerken, het financieel beleid, het personeelsbeleid, de personeelsformatie, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten;
recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid inzake culturele infrastructuur van het gemeentebestuur.

Lees hieronder:
- beleidsplan CC Belgica
- cultuurbeleidsplan Stad Dendermonde
- informatienota vrijwilligers
- Ledenlijst Raad van bestuur
 


 CC Belgica is lid van Zone C, een initiatief van Cultuurdijk

Cultuurdijk uit de startblokken
Vanaf seizoen ' 09- '10 gingen Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren nauw samenwerken rond een regionaal cultuuraanbod. Dat doen we in de eerste plaats voor de inwoners van deze regio. Daarom zijn jullie het uitgangspunt en de focus bij alle initiatieven die het samenwerkingsverband ontwikkelt.

Regiowoners hebben recht op een ruim, gevarieerd en kwalitatief podiumaanbod
Vanuit een regionale gedachte hebben onze programmatoren veelvuldig overlegd. Op die manier garanderen we een ruime keuze, zonder vervelende overlappingen. En toch heeft elk centrum zijn vertrouwd accent kunnen behouden.

Regiowoners laten zich verleiden door een nieuw regionaal cultuurmagazine
‘Zone C’ duikt vier keer per jaar op in de regio. Het ligt voor het grijpen in de kleinhandel, supermarkten en op openbare plaatsen. Je kan je ook gratis abonneren op dit hebbeding.Het formaat is handig; de inhoud overweldigend: het regionale cultuuraanbod van de gemeentelijke en stedelijke instellingen. Geen paniek over onze stijl: de redactie mijdt wollige, ingewikkelde teksten als de pest, en kiest resoluut voor info die uitnodigt, prikkelt, verleidt. In een klare taal en met een benadering van uit de potentiële toeschouwer of bezoeker van het centrum, de bib of het museum.

Initiatiefnemer en beheerder van deze samenwerking is Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging. Cultuurdijk geniet steun van de Vlaamse overheid.