Beleid

Beleid

Cultuurcentrum Belgica werd geopend op 14 september 1996 en is sinds 1 januari 1997 door de Vlaamse Gemeenschap erkend als cultuurcentrum.
De programmering van Cultuurcentrum Belgica wordt financieel ondersteund door de stad Dendermonde, het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Oost-Vlaanderen.

Missie
Cultuurcentrum Belgica is een stedelijke dienst die enerzijds een cultuuraanbod voor de Dendermondse regio presenteert, anderzijds op lokaal vlak cultuurparticipatie en gemeenschapvorming stimuleert. Het cultuurcentrum houdt hierbij rekening met de culturele en sociale diversiteit binnen de samenleving, zowel voor het cultuuraanbod, de publiekswerving en de publiekswerking als voor de bestuursorganen.


Infrastructuur en personeel van CC Belgica fungeren onder het stadsbestuur, maar de programmeringsopdracht werd uitbesteed aan de v.z.w. Cultuurcentrum Belgica. De raad van beheer van deze v.z.w. is conform de wetgeving paritair samengesteld uit afgevaardigden van de inrichtende overheid (het Stadsbestuur), vertegenwoordigers van de erkende culturele adviesraden en individuele deskundigen. 


De gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 1996 garandeert dat de raad van beheer op zijn minst:
binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de programmering en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het cultureel centrum;
gehoord wordt bij de aanwervingsprocedure van de cultuurfunctionarissen,
over inspraakrecht beschikt over alle overige aspecten van het beheer van het cultureel centrum, inzonderheid bij verbouwingswerken, het financieel beleid, het personeelsbeleid, de personeelsformatie, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten;
recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid inzake culturele infrastructuur van het gemeentebestuur.

Lees hieronder:
- informatienota vrijwilligers
- Ledenlijst Raad van bestuur
 


 CC Belgica is lid van Zone C, een initiatief van Cultuurdijk

Cultuurdijk uit de startblokken
Vanaf seizoen ' 09- '10 gingen Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Lebbeke en Wetteren nauw samenwerken rond een regionaal cultuuraanbod. Dat doen we in de eerste plaats voor de inwoners van deze regio. Daarom zijn jullie het uitgangspunt en de focus bij alle initiatieven die het samenwerkingsverband ontwikkelt.

Regiowoners hebben recht op een ruim, gevarieerd en kwalitatief podiumaanbod
Vanuit een regionale gedachte hebben onze programmatoren veelvuldig overlegd. Op die manier garanderen we een ruime keuze, zonder vervelende overlappingen. En toch heeft elk centrum zijn vertrouwd accent kunnen behouden.

Regiowoners laten zich verleiden door een nieuw regionaal cultuurmagazine
‘Zone C’ duikt vier keer per jaar op in de regio. Het ligt voor het grijpen in de kleinhandel, supermarkten en op openbare plaatsen. Je kan je ook gratis abonneren op dit hebbeding.Het formaat is handig; de inhoud overweldigend: het regionale cultuuraanbod van de gemeentelijke en stedelijke instellingen. Geen paniek over onze stijl: de redactie mijdt wollige, ingewikkelde teksten als de pest, en kiest resoluut voor info die uitnodigt, prikkelt, verleidt. In een klare taal en met een benadering van uit de potentiële toeschouwer of bezoeker van het centrum, de bib of het museum.

Initiatiefnemer en beheerder van deze samenwerking is Cultuurdijk, een intergemeentelijke projectvereniging. Cultuurdijk geniet steun van de Vlaamse overheid.