Beleid

Beleid

Cultuurcentrum Belgica werd geopend op 14 september 1996.
De programmering van Cultuurcentrum Belgica wordt financieel ondersteund door het Lokaal Bestuur Dendermonde. Het Cultuurcentrum functioneert onder de vorm van een EVA-vzw wat betreft programma en communicatie. Alle andere werkingsaspecten zijn ondergebracht bij het Lokaal Bestuur Dendermonde. 

Missie

Cultuurcentrum Belgica is een stedelijke dienst die enerzijds een cultuuraanbod voor de Dendermondse regio presenteert, anderzijds op lokaal vlak cultuurparticipatie en gemeenschapvorming stimuleert. Het cultuurcentrum houdt hierbij rekening met de culturele en sociale diversiteit binnen de samenleving, zowel voor het cultuuraanbod, de publiekswerving en de publiekswerking als voor de bestuursorganen.

Infrastructuur en personeel van CC Belgica fungeren onder het stadsbestuur, maar de programmeringsopdracht werd uitbesteed aan de v.z.w. CC Belgica.
Het bestuursorgaan van deze vzw is conform de wetgeving paritair samengesteld uit afgevaardigden van de inrichtende overheid (het Lokaal Bestuur Dendermonde), een vertegenwoordiger van het Forum Cultuur en een van de jeugdraad en individuele deskundigen. 

De gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 1996 garandeert dat de raad van beheer op zijn minst:
binnen de perken van de beschikbare middelen, bevoegd is voor het opstellen van de programmering en de inhoud van de eigen culturele activiteiten van het cultureel centrum;
over inspraakrecht beschikt over alle overige aspecten van het beheer van het cultureel centrum, inzonderheid bij verbouwingswerken, het financieel beleid, het personeelsbeleid, de personeelsformatie, het opstellen van het huishoudelijk reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten;
recht heeft op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid inzake culturele infrastructuur van het Lokaal Bestuur.