Cultuur - Onderwijs

OVERLEGPLATFORM

Alle stadsdiensten die een educatief aanbod voorzien, en het onderwijs (cultuurgangmakers en directies) ontmoeten elkaar sinds 2009 tweemaal per jaar in het Overlegplatform Cultuur-Onderwijs. Dit overleg heeft als doelstellingen: 

  • een beter en gestructureerd overleg tussen de culturele diensten en de onderwijsinstellingen stimuleren
  • de kans creëren om de cultuurgangmakers te ontmoeten. Dit zijn leerkrachten die begaan zijn met kunst en cultuur op school, die een aanspreekpunt zijn op school op vlak van kunst- en cultuureducatie. Een cultuurgangmaker is een enthousiaste leerkracht die als culturele motor van de school fungeert.
  • het culturele /educatieve aanbod beter afstemmen op de specifieke behoeften van het onderwijs
  • werken aan visieontwikkeling bij scholen en culturele diensten
  • ondersteuning bieden m.b.t. beleid en acties rond cultuureducatie

Wil jij een cultuurgangmaker van jouw school worden? Schrijf je dan in op  Klasopstap9200 Nieuwsbrief  en we houden je op de hoogte!

Sinds september 2013 onderschrijft het stadsbestuur ook de intenties en de ambities die de nota 'Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020’ blootlegt, intenties en ambities van de verschillende stadsdiensten die bruggen bouwen tussen cultuur en onderwijs.

De nota is het resultaat van een denkproces van anderhalf jaar; ondersteund door LOCUS, het Steunpunt lokaal cultuurbeleid, ging dit traject van start in het voorjaar 2012 met als doel cultuureducatie in de werking van de betrokken diensten te verankeren als een noodzakelijke maatschappelijke hefboom. Een ambtenarenwerkgroep ging samen met Herlinde De Vos van LOCUS aan de slag om de stedelijke cultuureducatieve werking (in de vrije tijd én voor scholen) te herdenken: integraal, met alle partners uit het lokale cultuurbeleid, maar ook transversaal, stadsbreed in samenwerking met andere partners, zoals het onderwijs, DKO, jeugd of andere diensten.